Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Paradoks retro-innowacji w zarządzaniu marką

Résumé : Celem artykułu jest próba przedstawienia koncepcji „retro-innowacji” w zarządzaniu marką, polegającej na łączeniu stylu retro marki z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi produktów. Celem studiów literaturowych było dokonanie analizy koncepcji marki retro wobec zmian postaw konsumentów. W artykule przedstawiono także wyniki badań empirycznych z obszaru zarządzania marką retro. Wybrane przypadki zarządzania marką poprzez łączenie stylu retro z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi produktów były przedmiotem badań prowadzonych we Francji i w Polsce w 2015 roku. Analiza ich wyników dowodzi, iż wykorzystanie koncepcji retro w zarządzaniu marką wzbudza szczególne zainteresowanie wśród konsumentów, zwłaszcza
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

Cited literature [15 references]  Display  Hide  Download

https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01349760
Contributor : Jean-Marc Pointet <>
Submitted on : Tuesday, August 2, 2016 - 8:38:14 AM
Last modification on : Thursday, March 19, 2020 - 12:28:02 PM

Identifiers

Collections

Citation

Magdalena Grebosz, Jean-Marc Pointet. Paradoks retro-innowacji w zarządzaniu marką . Journal Management Sciences, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, 1 (26), pp.52-62. ⟨10.15611/noz.2016.1.04⟩. ⟨hal-01349760⟩

Share

Metrics

Record views

275